Privacy

Privacyverklaring

In het geval je gebruikmaakt van de informatie die is weergegeven op de website van Markies Catering Advies B.V. (verder te noemen: Markies), kan het zijn dat we jouw persoonsgegevens verwerken. Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die iets zeggen over jou of met jou in verband gebracht kunnen worden. Als organisatie vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die jij ons geeft. Uiteraard beschermen we die gegevens vervolgens goed.

Markies (Mammoet 2, 5236 NV te ’s-Hertogenbosch) is aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers welke gegevens verwerkt worden, waarom dat gebeurt en op welke wijze we informatie verwerken. In deze privacyverklaring kun je terugvinden welke gegevens door ons worden verwerkt wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gebruikmaakt van social media of wanneer je op een andere manier contact zoekt, waarom we dat doen en wat je kunt doen als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking. 
 
Het verwerken van gegevens
Als je gebruikmaakt van onze (digitale) communicatiemiddelen, kan het zijn dat we informatie van je verzamelen. We maken een onderscheid tussen social media, de website en overige communicatiemiddelen.   
 
1. Social media
Vragen, nieuwtjes en acties? Daar hebben we social media voor! We maken gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. We vinden het super als je ons volgt natuurlijk, maar houd er wel rekening mee dat we mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens (denk hierbij onder andere aan jouw naam, geboortedatum en woonplaats). Markies kan er ook voor kiezen jou te volgen op social media. Het is aan jou om dit verzoek te accepteren of te weigeren. Meer weten over de gegevens die wij verkrijgen via social media of wil je de instellingen aanpassen? Raadpleeg dan de privacyverklaring van jouw social media aanbieder.
 
Op de website van Markies tref je verschillende links naar omgevingen van derden, bijvoorbeeld social media aanbieders. Zodra je op de link klikt, verlaat je de website van Markies en kom je terecht in een andere omgeving. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing voor de website van Markies. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van websites, apps en social media van anderen.
 
2. Website
Op de website van Markies kun je informatie vinden over onze dienstverlening, vacatures en ga zo maar door. We willen natuurlijk dat onze website zo goed mogelijk functioneert. Om deze redenen verzamelen en verwerken we jouw gegevens. Je kunt hierbij denken de door jou gebruikte browser, de bezochte webpagina’s, de dag en het tijdstip van je bezoek en de website die je heeft doorverwezen naar onze website. Ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan onze cookieverklaring.
 
We hopen natuurlijk dat we je op de website van genoeg informatie voorzien. Mocht je toch nog een vraag hebben of mocht je graag iets willen opmerken, dan kun je gebruikmaken van ons contactformulier. We vragen op voorhand om een aantal persoonsgegevens. Het is fijn als je jouw naam en e-mailadres achterlaat, zodat wij je kunnen berichten!
 
3. Overige communicatiemiddelen
Vragen stellen mag, graag zelfs! Naast social media en het contactformulier op de website, kun je ons ook bereiken per e-mail (info@markiescatering.nl), per telefoon of, lekker ouderwets, per post. 

Waarom verwerken we jouw gegevens?
Hierboven hebben we al aangegeven dat we gegevens verwerken, omdat we de website willen optimaliseren en we eventuele vragen graag beantwoorden. Daarnaast kan het zijn dat we gegevens moeten verzamelen om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Ten slotte gebruiken we automatisch gegenereerde gegevens welke niet herleidbaar zijn tot jou als persoon voor statistisch onderzoek. Dit doen we om onze dienstverlening te kunnen evalueren en eventueel te verbeteren.
 
Opmerking over de verwerking? Dit kun je doen!
Natuurlijk doen we er alles aan om je zo goed mogelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. We kunnen ons voorstellen dat je in sommige gevallen toch een opmerking of vraag hebt over de verwerking. Je kunt dan het volgende doen.
 
1. Inzage
Op ieder moment kun je inzage vragen in de gegevens die Markies over jou verwerkt. Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.
 
2. Rectificatie
Als de gegevens niet juist zijn, mag je ons verzoeken de gegevens aan te passen.
 
3. Verwijderen
Worden de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, zijn ze niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt of trek je jouw toestemming in en is er geen andere rechtsgrond van toepassing waarop Markies de gegevens nog wel zou mogen verwerken, dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 
4. Bezwaar
In het geval jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, dan mag je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van statistisch onderzoek. 
 
Mocht je een verzoek hebben tot inzage of rectificatie, wil je gegevens verwijderen of wil je bezwaar indienen? Stuur dan een e-mail, voorzien van jouw naam en vaste- en/of mobiele telefoonnummer, naar privacy@appel.nl. Als je jonger bent dan 16 jaar, dan verzoeken wij je jouw ouder (of wettelijk vertegenwoordiger) contact met ons op te laten nemen. We zullen hem of haar vervolgens voorzien van reactie.
 
Beveiliging
Gegevens die wij verkrijgen, worden vertrouwelijk behandeld. Markies heeft daarnaast passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht je er niet zeker van zijn of een bericht van Markies afkomstig is of mocht je als deskundige een opmerking hebben ten aanzien van de beveiliging, mail dan naar privacy@appel.nl. Indien nodig, zullen wij de Autoriteit Persoonsgegevens daarvan op de hoogte stellen.
 
Verstrekking aan derden
In sommige gevallen maken we gebruik van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken. Uiteraard gebeurt dit conform deze privacyverklaring. Aangezien de partijen waar Markies mee samenwerkt worden gezien als verwerker, hebben we in een overeenkomst afspraken gemaakt over passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Persoonsgegevens zullen bijvoorbeeld enkel worden verwerkt in opdracht van Markies. Jouw gegevens zijn dus in veilige handen! 
 
In principe geldt dat Markies, behalve in de situaties die in deze privacyverklaring benoemd zijn of als jij op voorhand expliciete toestemming hebt gegeven, jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekt.  Er gelden drie uitzonderingen op deze belofte, namelijk: als wij wettelijk verplicht zijn gegevens te overhandigen aan derden, als wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechterlijke uitspraak en/of als wij dat noodzakelijk vinden ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Persoonsgegevens worden buiten de EER enkel door Markies of door ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt, als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. We kunnen daar dan niet omheen. In het geval er geen wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij voor ieder gegeven een bewaartermijn moeten bepalen. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor een gegeven wordt verzameld. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
 
Wijziging privacyverklaring
Als wij daar aanleiding toe hebben, kunnen wij besluiten over te gaan tot wijziging van deze privacyverklaring. De actuele versie tref je altijd op onze website. Wij adviseren je dan ook geregeld de privacyverklaring te raadplegen, zodat je goed op de hoogte blijft.
 
Contact
Vragen? Stel ze gerust. Mail naar privacy@appel.nl en we antwoorden je zo snel mogelijk!
Top